Quản lý tài chính cá nhân

Cũng trong phần Tài chính ( Trang cá nhân à Tài chính ). Bạn có thể dễ dàng theo dõi được tài chính trên hệ thống odhang của chúng tôi.

–       Tổng tiền nạp

–       Tống tiền đơn hàng

–       Tiền hàng chưa về

–       Tổng tiền vận chuyển

Trong đó :

Công nợ = (Tổng đơn hàng + Tổng tiền vận chuyển) – ( Tổng tiền nạp + Tổng tiền khiếu nại)

Công nợ của bạn chỉ được phép bằng 50% số tiền hàng chưa về

 

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi số tiền đơn hàng, tiền vận chuyển hay tiền khiếu nại cho từng đơn hàng.